Икономика

loading...

Икономика

Икономиката е наука, която изучава икономическите процеси. Това включва анализа на производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги. Според Пол Самюелсън, Нобелов лауреат и автор на един от най-популярните учебници по икономика, в основата си икономиката е "посветена на разбирането за това как обществото разпределя своите недостатъчни ресурси".

В последните десетилетия основните модели се поделят в две основни категории: макроикономика и микроикономика. Според традицията на науката икономическите процеси най-често се разглеждат като протичащи в пазарна среда. Съществуват и множество алтернативни подходи, като например политикономията.

Изследователите на тази наука се наричат икономисти. Терминът икономика става известен около 1870 г., като замества по-популярния тогава политикономия. Разлика може да се търси в това, че политикономията се занимава основно с надпреварата между националните стопанства, докато икономиката си позволява да покрие по-широк спектър от теми. И двете думи произлизат от гръцките oikos ("къща" или "селище"), и nomos ("закони" или "норми"). Класически представители на политикономията са Адам Смит, Карл Маркс и Давид Рикардо, докато един от първите модерни икономисти е Алфред Маршал.

Тя е наука за субектите и обектите на икономическия живот, наука за рационалното използване на винаги оскъдните ресурси, наука за поведението и решенията на стопанските субекти, които лежат в основата на икономическия живот на обществото.

Първоизточник за съвременната икономическа теория е книгата на Адам Смит "Богатството на народите", написана през 1776 г. В нея е представено как в условията на оксъдни ресурси да задоволим непрекъснато нарастващите ни потребности. Тази зависимост между потребности и ресурси се описва като основен икономически проблем.